Get Adobe Flash player
 
augustus 2022
M D W D V Z Z
« dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1- Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtnemer: Warnars B.V.;

b) Afnemer: natuurlijke, rechtspersoon of gezamenlijk optredende (rechts)personen die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, met wie Opdrachtnemer een overeenkomst wil aangaan, voor wie Opdrachtnemer een levering of prestatie verricht en/of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet;

c) Consument: een Afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d) Deze Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;

e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Afnemer verbindt zaken en/of diensten te leveren;

f) Op- / Aflevering: de feitelijke aanbieding aan Afnemer c.q. voltooiing der dienstverlening.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten die zijn uitgebracht door c.q. gesloten met Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot herroeping; offertes vervallen in ieder geval na verloop van 4 weken na dagtekening van de offerte.

3.2 Gedurende 2 dagen na aanvaarding kan Opdrachtnemer de offerte herroepen zodat geen overeenkomst tot stand komt.

3.3 Indien geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen aan Afnemer.

3.4 Zodra Afnemer het aanbod van Opdrachtnemer heeft aanvaard, wordt dit door Opdrachtnemer bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

3.5 Offertes die zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten komen voor risico van Afnemer o.a. wordt te veel besteld materiaal niet teruggenomen.

3.6 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen van Opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, afwijking binnen aanvaardbare toleranties is mogelijk.

3.7 Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.

3.8 Iedere offerte gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.8 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciëns-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen en in de was zetten van vloeren.

 

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1 Indien een Overeenkomst bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste vermogen geleverd.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor leveringen en diensten aan derden uit te besteden of in onderaanneming te laten verrichten.

4.3 Indien voor dienstverlening/levering bepaalde termijnen zijn overeengekomen wordt hieraan geen fatale werking toegekend; data gelden bij benadering. Bij niet tijdige levering dient Afnemer Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

4.4 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of vertragen, buiten de schuld van Opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit vloeiende kosten aan Afnemer in rekening te brengen.

4.5 Ingeval van gefaseerde uitvoering kan de Opdrachtnemer de uitvoering behorende tot een opvolgende fase opschorten totdat de voorgaande fase(n) door Afnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.

4.6 Wijzigingen en/of aanpassingen van de Overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen en door Opdrachtnemer bevestigd.

4.7 Afnemer aanvaart dat wijziging van de Overeenkomst een meerprijs en/of termijn overschrijding met zich mee kan brengen.

4.8 Annulering van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Bij annulering is Afnemer 50% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd., tenzij Opdrachtnemer aantoont dat zijn schade groter is.

 

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen en tarieven zijn

exclusief omzetbelasting, andere heffingen en kosten.

5.2 Prijsstijgingen worden door Opdrachtnemer doorberekend indien het verhoging van meer dan 5% betreft. Opdrachtnemer zal Afnemer binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van prijsverhoging.

5.3 In aanvulling op artikel 5.2 kan een Consument bij prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst ontbinden als bepaald in 7:35 BW.

5.4 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats ingeval van wijziging van de Overeenkomst c.q. additionele verzoeken van Afnemer en afwijking van stelposten. In geen geval worden niet te bevloeren vlakken en snijverlies niet in mindering gebracht:

 

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Elke Overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering.

6.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een Overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie:

bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som;

na de aanvoer van de materialen 30%; onmiddellijk na de oplevering 40%.De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

6.3 Indien een factuur wordt verzonden dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden of zoveel eerder of later als op de factuur vermeld.

6.4 Indien op een factuur niet of niet tijdig wordt betaald vervalt de afspraak en dient betaling contant te geschieden.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd, (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen.

6.6 Als Opdrachtnemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt Afnemer een deelfactuur.

6.7 Opdrachtnemer kan voor Afnemer een limiet aanvragen bij een kredietmaatschappij. Mocht Opdrachtnemer geen of een te lage limiet ontvangen, dan dient betaling contant te geschieden.

6.8 Afnemer verleent Opdrachtnemer op eerste verzoek – al dan niet aanvullende – zekerheid tot betaling.

6.9 Afnemer is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan wordt Afnemer over de openstaande vordering een direct opeisbare boeterente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand geldt als gehele maand. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd. Voorts is Afnemer over de hoofdsom een kredietbeperkingstoeslag van 3% verschuldigd.

6.10 Indien Afnemer tekort komt in de nakoming van een of meer verplichtingen, komen alle kosten verbonden aan de inning voor rekening van Afnemer. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een min. van F. 1.000,00 of 450 EURO.

6.11 Al hetgeen Afnemer aan Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar ingeval van surseance, faillissement van Afnemer of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Afnemer, besluit van Afnemer tot geheel of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de rechtspersoon van Afnemer en meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Afnemer.

6.12 Ingeval van (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement is Opdrachtnemer bevoegd alle overeenkomsten met Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Afnemer Opdrachtnemer niet binnen acht kalenderdagen na verzoek, deugdelijke zekerheid verstrekt voor al hetgeen Afnemer aan Opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden, dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

6.13 Afnemer heeft geen recht op opschorting, verrekening of compensatie op enige andere wijze.

 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de zaken eigendom van Opdrachtnemer. Afnemer verplicht zich voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan, te verpanden, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

 

 

Artikel 8 – Op-, Aflevering en Transport

8.1 Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op-, aflevering van zaken en/of half-gerede producten zal geschieden, heeft Afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat:

· de plaats waar de op- / aflevering moet geschieden bereikbaar is

· voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken;

· de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;

· ondervloeren vrij zijn van kalk, cement‑, vuil‑ en lijmresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

· in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

8.2 In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde en verzekering van het transport.

8.3 Transport geschiedt voor risico van Opdrachtnemer. Zaken zijn vanaf levering voor risico van Afnemer. Dit is anders indien transport in opdracht van Afnemer plaats vindt.

8.4 Ingeval te leveren zaken na aanbieding niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Opdrachtnemer te hare keuze:

· nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen, alsmede de zaken geheel factureren;

· dan wel eerst de zaken – al vorens te ontbinden of nakoming te vorderen – dertig (30) dagen onder berekening van opslagkosten voor Afnemer in opslag houden;

· dan wel de overeenkomst te ontbinden, alsdan is Afnemer tot schadevergoeding gehouden.

8.5 Indien de zaken door Afnemer zijn betaald, zal Opdrachtnemer de zaken maximaal drie (3) maanden in opslag houden onder berekening aan Afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.

8.6 Neemt Afnemer na verloop van de termijn als bedoeld in 8.5 niet af, dan is Opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de zaken te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan Afnemer af te dragen onder aftrek van opslag‑ en andere kosten en een schadevergoeding. Alvorens de Opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk aan Afnemer mede te delen.

8.7 Het risico van brand en beschadiging bij opslag wordt door Opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.

8.8 De opslagkosten zullen per maand 3% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen zaken, met een minimum van NLG 50, tenzij Opdrachtnemer kan bewijzen dat de kosten hoger zijn.

 

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer te leveren of anderszins ter beschikking te stellen prestaties berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten voor.

9.2 Het is Afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Het is Afnemer verboden materiaal van Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Opdrachtnemer.

9.4 Afnemer is gehouden alle voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer

 

Artikel 10 – Overmacht en onuitvoerbaarheid

10.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van de Overeenkomst verhindert en niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.

10.2 Gedurende de toestand van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer van rechtswege opgeschort. Indien de periode dat Opdrachtnemer door overmacht niet kan nakomen langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Er bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.

10.3 Indien de Overeenkomst door ontsteltenis van Opdrachtnemer niet kan worden nagekomen is Opdrachtnemer gerechtigd zich voor de duur van zijn ontsteltenis door derden te laten vervangen.

 

Artikel 11 – Reclame

11.1 Eventuele zichtbare tekortkomingen in de nakoming door Opdrachtnemer dienen direct na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Andere bij grondige inspectie redelijkerwijs binnen 7 werkdagen te ontdekken tekortkomingen dienen door Afnemer binnen 7 dagen na aflevering te worden gemeld. De termijn van 7 werkdagen vangt aan op het moment van constateren van de tekortkoming, indien Afnemer aantoont dat de tekortkoming niet binnen 7 werkdagen na aflevering bekend had kunnen zijn.

11.2 Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

11.3 Bij gebreke van tijdige melding wordt Opdrachtnemer geacht conform Overeenkomst te hebben geleverd c.q. wordt Opdrachtnemer geacht de factuur te erkennen en vervalt het recht om een beroep te doen op een dergelijke tekortkoming/onjuiste facturering.

11.4 Tekortkomingen van Opdrachtnemer geven alleen aanleiding tot ontbinding van de Overeenkomst indien Opdrachtnemer, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, niet aan haar verplichtingen voldoet en instandhouding in redelijkheid niet van Afnemer kan worden verlangd.

11.5 Reclame is uitgesloten:

· indien afnemer tegen het advies van Opdrachtnemer in, bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten;

· kleurverschillen in vloerbedekking en tapijten;

· verkleuring ten gevolge van zonlicht;

· in geval van shading

· indien vermaak- of verstelwerkzaamheden zijn verricht;

· krimp of uitzakking van stoffen;

· niet door Opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn,. Opdrachtnemer zal dit aan Afnemer melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt

 

Artikel 12 – Garantie

12.1 Garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van onjuiste behandeling en/of het onjuist opvolgen van instructies en/of bewerking door derden; vervormingen; lekkages en alle overige omstandigheden waarbij reclame is uitgesloten.

12.2 Indien de garantie een door derden geproduceerde zaak of verrichte dienst betreft is deze beperkt tot de (fabrieks) garantie die door deze derde voor die zaak of dienst wordt gegeven.

12.3. Op overige producten en diensten wordt geen garantie gegeven tenzij een separaat garantiecertificaat wordt verstrekt.

 

Artikel 13 – Risicoverdeling bij tekortkoming en schade

13.1 Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q. voortvloeiend uit, door of namens hem verstrekte informatie, materialen of hulpmiddelen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade te gevolge van onoordeelkundig gebruik/ bewerking van zaken door Afnemer/derden.

13.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van bouwgebreken ontstaan bij Afnemer.

13.4 Afnemer vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door Opdrachtnemer aan Afnemer geleverde zaken en/of diensten, behoudens voor zover Afnemer aantoont dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden.

13.5 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de netto-factuurwaarde (bruto factuurwaarde minus BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de desbetreffende dienst.

 

Artikel 14 – Conversie

14.1 Indien een of meer van deze Voorwaarden geheel of deels in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat wettelijk geoorloofd is en dat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

 

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze

15.1 Op Overeenkomsten en offertes is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in @, behoudens dwingend rechtelijke bevoegdheid van de Kantonrechter elders.

15.3 In aanvulling op artikel 15.2 wordt consumenten gedurende twee weken nadat Opdrachtnemer zich schriftelijk op artikel 15.2 heeft beroepen, de gelegenheid geboden schriftelijk kenbaar te maken dat zij voor beslechting door een volgens de wet bevoegde rechter kiezen.